voor de belangen van de inwoners van VENHORST - BOEKEL - HUIZE PADUA

 1. Hier staan we voor   


Gemeenschapsbelang, een partij waar je écht iets aan hebt!
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel, dé lokale partij bekend van straat en raad. Wij zijn er voor onze gemeenschap, deze bestaat uit meer dan 11.000 inwoners van 0 tot 105 jaar, verenigingen en ondernemers uit Venhorst, Boekel en Huize Padua.  Wij luisteren naar wat jij belangrijk vindt en besluiten op doordachte en rechtvaardige wijze voor nu én voor de generaties na ons. Wij willen dat iedereen kan opgroeien en ontmoeten, meedoen en genieten in een gezonde en veilige omgeving.

Door naar onze inwoners te luisteren en vooruit te denken zijn onze  speerpunten tot stand gekomen.


 2. Welbevinden   


Genieten van het leven en de omgeving waarin je leeft!
Welbevinden is samen leven in een wereld die veilig en gezond is, waar we elkaar ontmoeten, onszelf kunnen zijn en tevreden voelen. Voor zo`n samenleving zetten wij ons in. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe afhankelijk we van elkaar én van de overheid zijn. Een gezonde leefomgeving, zorg voor jong en oud, goed en bereikbaar onderwijs en oog voor eenzaamheid zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Door de inzet van onze wethouder is hierin de afgelopen jaren veel bereikt, namelijk het volgende wat we graag voor je opnoemen. Realisatie van de Kindparken met gezondheidsvoorzieningen waarbij alle schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen.  Buurtschap de Elzen doet mee aan een innovatief project van de GGD “Positieve gezondheid en leefomgeving (in het landelijk gebied)”. Het aanbod van het Dorpsteam is versterkt met bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen, waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Ook is het armoedebeleid en de schuldhulpverlening op poten gezet.
Goed onderhouden openbaar groen en natuurelementen zijn ook van belang voor ons welbevinden. Wat ons betreft komt er meer groen in de woonwijken. Ook zetten we in op het versterken van de belevings- en natuurwaarden van de peelrandbreuk. Door inzet van onze wethouder wordt dit samen met Stichting d’n Eik en Geopark de Peelhorst en Maasvallei gerealiseerd.

De komende jaren blijven wij ons inzetten voor een gezonde en groene leefomgeving, voor het goed functioneren van het Dorpsteam en een bruisend verenigingsleven. Ook willen we de eenzaamheid bestrijden door voor jong en oud, zowel binnen als buiten, laagdrempelige voorzieningen te creëren in onze levendige kernen. Daarnaast willen we, zoals in Boekel en Huize Padua, de
zorgvoorzieningen in Venhorst versterken.
Bovendien blijven wij investeren in groen, recreatie, kunst en cultuur en vinden we het belangrijk om evenementen mogelijk te maken en de regeldruk bij verenigingen te verlagen.

Kortom, we gaan voor dorpen waar je elkaar kent en ontmoet, waar gezelligheid en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn en waar het fijn en plezierig vertoeven is. Dit is in het belang van ons allemaal!


 3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid   


Samen veilig op weg
Een groeiende bevolking en toenemende welvaart zorgen ervoor dat onze wegen steeds voller raken en dus onveiliger worden. Dit zien we ook binnen onze gemeentegrenzen. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor de Randweg en voor verbetering van wegen, wandel- en fietspaden. Gemeenschapsbelang pleit al jaren voor het opstellen van een mobiliteitsvisie om te komen tot een veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers binnen onze gemeente, maar ook van en naar de buurgemeentes. Wij willen veilige, logische verbindingen met voldoende ruimte voor alle verkeersdeelnemers; fietsers, wandelaars en auto’s. Daarnaast vragen we extra aandacht voor de kwaliteit van de huidige fiets- en wandelpaden want die zijn her en der in (zeer) slechte staat. Ook willen we de oversteekplaatsen van de Randweg veiliger maken en de buurtschappen Leurke en De Aa door een fietsbrug met elkaar verbinden.
Tot slot is het slinkende aanbod van openbaar vervoer in onze kernen ons een doorn in het oog. Wij zetten ons in om de openbaar vervoersvoorziening in stand te houden of te verbeteren. Ook stimuleren we lokaal flexibel en vraaggericht vervoer en moet er rekening worden gehouden met minder valide verkeersdeelnemers.

Kortom, wij gaan voor veilige en begaanbare paden en wegen voor alle verkeersdeelnemers en goede bereikbaarheid voor nu en in de toekomst!


 4. Bouwen en wonen   


Iedereen verdient een (t)huis!
Woningbouw is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De afgelopen periode hebben wij voortdurend en met kracht opgeroepen om niet alleen in Boekel te bouwen maar in álle kernen. Nieuwbouwwijk De Burgt is volop in ontwikkeling. Door aanhoudende druk vanuit Gemeenschapsbelang is plangebied Voskuilen in ontwikkeling gebracht en op ons initiatief is besloten dat ook bouwplan De Biezen in de komende periode wordt opgepakt. Ook maakten wij ons sterk voor starterswoningen, sociale huurwoningen, startersleningen, zelfbouw en de zelfbewoningsplicht. Dit laatste is ingesteld om speculatie op de lokale woningmarkt tegen te gaan.

Maar we zijn nog lang niet klaar. Op ons initiatief komt er beleid tot stand waarin beschreven wordt op welke wijze voorzien kan worden in de woonbehoeften van verschillende
doelgroepen. In Venhorst, Boekel en Huize Padua hebben altijd mensen met een vollere of minder volle portemonnee met elkaar een gemeenschap gevormd, wat ons betreft moet dat in de toekomst ook blijven. Wij willen onze inwoners nu en in de toekomst woningen blijven
bieden ongeacht de grootte van hun portemonnee. Wij zetten ons in voor woningen op
maat voor alle inwoners van onze gemeente. Meer sociale huurwoningen, meer starterswoningen, meer seniorenwoningen en meer woningen voor mensen met een hulp- en/of begeleidingsvraag waarbij ook gedacht kan worden aan het toepassen van domotica en zorgtechnologie. Maar ook woningsplitsing mogelijk maken, Tiny houses plaatsen en naar behoefte woonvormen mogelijk maken waar meerdere generaties samen kunnen wonen." Kortom: iedereen verdient een (t)huis!


 5. Duurzaam en toekomstbestendig   


Verantwoord en toekomstgericht investeren
De gevolgen van klimaatveranderingen zijn steeds vaker merkbaar. Verduurzamen, vergroenen, CO2-neutraal, van het gas af, allemaal termen die ons de afgelopen tijd om de oren vlogen en dat nog jaren zullen doen. Gemeenschapsbelang vindt dat de gemeente geen voorloper hoeft te zijn maar wel haar verantwoordelijkheid moet nemen op basis van feiten en gezond verstand. Wij stellen: “Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.” Daarom vinden wij dat het isoleren van huizen gestimuleerd moet worden, zonnepanelen op de daken horen, gasloze verwarming gestimuleerd moet worden en er ingezet moet worden op minder verstening in tuinen en het groener maken van wijken en centrumgebieden. Biodiversiteit, gevelbeplanting, groene daken en project ‘Steenbreek’ zijn hiervan aansprekende voorbeelden. Belangrijk is dat kennis hierover wordt gedeeld en informatie beschikbaar is voor inwoners over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financiële haalbaarheid en subsidiemogelijkheden. Wij hebben ingezet op een voor eenieder toegankelijk gemeentelijk duurzaamheidsfonds om daar waar nodig een extra zetje in de rug te geven.

De inzet van een gebiedsregisseur voor de begeleiding van agrarische ondernemers naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering blijft nodig. Wat ons betreft geldt hetzelfde voor onze winkeliers en komt er ook een centrumregisseur voor de detailhandel om zorg te dragen voor voldoende winkelvoorzieningen in onze gemeente waarbij “koop lokaal” het uithangbord wordt.
Wij blijven inzetten op voldoende beschikbare bedrijfskavels in zowel Boekel als Venhorst zodat het blijft bruisen in onze gemeente.
 
Kortom: met zijn allen op weg naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente en hiervoor samen de verantwoordelijkheid dragen! 6. Zelfstandig en zelfbewuste gemeente   


Betrokken inwoners en krachtig bestuur!
Een financieel gezonde en zelfstandige gemeente kan rekenen op draagvlak van onze inwoners. De onderlinge betrokkenheid van onze inwoners is groot. Dat zien we onder andere terug in ons actief verenigingsleven met de vele betrokken vrijwilligers en in de aandacht voor elkaar, juist nu en met name, tijdens deze coronacrisis.
Een goed functionerend gemeentebestuur is van essentieel belang waarbij niet alleen gekeken moet worden naar regeren, maar ook naar communiceren. Een bestuur dat naar de wensen luistert van haar inwoners, en hen tijdig informeert over belangrijke onderwerpen. Door de kleinschaligheid van onze gemeente moet dit makkelijk in te vullen zijn.  Gemeenschapsbelang ontmoet dagelijks betrokken inwoners die hun mening delen over allerlei onderwerpen. Daarom vinden wij dat niet enkel maatschappelijke geledingen en belangenverenigingen betrokken moeten worden bij ontwikkelingen binnen de gemeente, maar dat inwoners die een bijdrage willen leveren ook uitgenodigd worden. Gemeenschapsbelang wil de komende periode inzetten om de betrokkenheid (burgerparticipatie) tussen inwoners en de gemeente te vergroten.

Kortom: wij zetten in op een zelfstandige gemeente waarin we onze zelfbewuste inwoners betrekken om een bijdrage te leveren aan de koers van onze gemeente zodat er een stevig fundament ligt onder een krachtig gemeentebestuur.

De komende 4 jaar vormen Gemeenschapsbelang en DOP samen de coalitie. Het coalitieprogramma sluit aan bij de standpunten van Gemeenschapsbelang en is via de PDF link in te zien.

Gemeenschapsbelang, een partij waar je écht iets aan hebt!word lid 
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel  |  Hoogstraat 6  |  5428 NE Venhorst  |  info@gemeenschapsbelang.nl 
';
';
×